Amann Studios ™

Icon

Tonstudio – Christoph Amann

live recording session #135

Friday, 10.09.10

PANNONIA TRIO
Komposition Nikolaus Gerszewski
Bela Resch – Contrabass
Matthew Mitchell – Gitarre
Nikolaus Gerszewski – Percussion


INVENTIONS OF INTENTION
Komposition Matthew Mitchell
Matthew Mitchell – Guitar
Bela Resch – Contrabass
Nikolaus Gerszewski – Piano, Percussion


 

 

Selected productions